Regulamin promocji walentynkowej

Chcesz zgarnąć darmowe zakupy w sklepie internetowym www.iamelia.pl?


 zarejestruj się w sklepie i zrób zakupy na www.iamelia.pl za minimum 30zł.

 polub naszego posta i udostępnij na fb

 napisz w komentarzu pod postem krótkie hasło reklamowe dla naszej drogerii

 wygraj darmowe zakupy za 100zł w sklepie internetowym www.iamelia.pl

A może masz już login do naszego sklepu???

Jeżeli jesteś już zarejestrowanym użytkownikiem naszego sklepu i zrobiłeś kiedykolwiek zakupy za minimum 30zł:

 wpisz w komentarzu pod postem na fb swój login do sklepu www.iamelia.pl i hasło reklamowe dla naszej drogerii

 polub naszego posta i udostępnij na fb

 wygraj darmowe zakupy za 100zł w sklepie internetowym www.iamelia.pl

Na wasze zgłoszenia czekamy do 12 lutego 2018 roku.


REGULAMIN PROMOCJI WALENTYNKOWEJ NA WWW.IAMELIA.PL

1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się promocja

(„Promocja”): „Promocja  walentynkowa”przeprowadzana w Internecie na stronie fanowskiej iamelia-stylowa drogeria na portalu Facebook.

2. Fundatorem nagród w Promocji jest firma Jasmin Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Paprotnej 3A, 51-114 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS:0000364455, wpłacony kapitał zakładowy 3,124.000,00 zł., REGON021987754, NIP 8951980189.

3. Organizatorem Konkursu jest firma Jasmin Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Paprotnej 3A, 51-114 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS:0000364455, wpłacony kapitał zakładowy 3,124.000,00 zł., REGON021987754, NIP 8951980189 („Jasmin Sp. z o.o.”).

4. Dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora będą wykorzystywane tylko i wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu.

5. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Dostarczanie nagród w Konkursie odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

6. Biorąc udział w Promcji uczestnik („Uczestnik”) oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia.

 2 Uczestnicy promocji

1. W Promocji może wziąć udział każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a osoby małoletnie mogą brać udział w Konkursie wyłącznie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych.

2. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest akceptacja Regulaminu i przystąpienie do akcji promocyjnej dostępnej na stronie fanowskiej iamelia-stylowa drogeria na portalu Facebook.

3. Uczestnikiem może być tylko zarejestrowany klient sklepu internetowego www.iamelia.pl, który dokonał lub dokona do dnia 12.02.2018 zakupów w sklepie internetowym www.iamelia.pl za minimum 30 zł.

4. Uczestnikami nie mogą być pracownicy oraz zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych współpracownicy Organizatora i Fundatora nagród, pracownicy oraz zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych współpracownicy firm współpracujących z Organizatorem i Fundatorem nagród przy opracowaniu lub organizacji Konkursu oraz inne podmioty, którym powierzono prace w związku z opracowaniem lub organizacją Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób (małżonkowie, rodzice, rodzeństwo, dzieci).

 3 Terminy i zasady konkursu

1. Konkurs trwa od dnia 26.01.2018 od godziny 12:00, do dnia 12.02.2017 do godziny 24:00.

2. Zadanie konkursowe polega na udostępnieniu pod postem konkursowym hasła reklamującego stylową drogerię internetową www.iamelia.pl

3. Uczestnik może skomentować post konkursowy wiele razy, ale tylko pierwsze zgłoszenie będzie brane pod uwagę.

4. Zwycięzcy wybierani są przez Jury organizatora.

5. Uczestnik może w Konkursie wykorzystywać tylko jedno konto Facebookowe. W razie wątpliwości odnośnie tożsamości Uczestnika, jego konto może zostać zweryfikowane przez Organizatora. W szczególności Organizator ma prawo do weryfikacji kont Uczestników, którzy korzystają z tego samego adresu IP. Procedura weryfikacji tożsamości Uczestnika w przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości odnośnie prawdziwości jego profilu, może obejmować między innymi prośbę o przesłanie przez Uczestnika skanu swojego dowodu osobistego.

6. W przypadku, jeśli Uczestnik nie potwierdzi swojej tożsamości w terminie do 3 dni od otrzymania zawiadomienia, Organizator ma prawo do wykluczenia go z Konkursu.

7. Komentarzami mogą być tylko autorskie hasła uczestników konkursu. Uczestnik konkursu oświadcza, że ma pełne prawo do dysponowania nimi oraz, że przysługują mu do nich autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne, które nie są ograniczone na rzecz osoby trzeciej lub, że przysługują jej prawa do korzystania z przesłanego hasła, obejmujące w szczególności prawo do jego udostępniania i rozpowszechniania zgodnego z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

8. Uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych (dostępnych na profilu jego konta na Facebooku) na Stronie Konkursowej.

9. Uczestnik upoważnia Organizatora do nieodpłatnego korzystania ze Zgłoszeń na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, w tym do ich publikacji w Serwisie Facebook oraz Instagram.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do niepublikowania tych z nadesłanych komentarzy, które naruszają prawo, dobra osób trzecich, bądź zasady współżycia społecznego.

11. Nagrody otrzymane przez Uczestników Konkursu stanowią dochód związany z uczestnictwem w Konkursie w rozumieniu art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z poźn. zm.) (zwana dalej "ustawą o pdof").

12. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się przed odebraniem Nagrody przekazać Organizatorowi Konkursu kompletne i prawidłowe dane niezbędne do wypełnienia deklaracji związanej z należnym podatkiem. Nieprzekazanie tych danych we wskazanym terminie upoważnia Organizatora do odmowy wydania Nagrody.

 4 Zwycięzcy i nagrody

1. W Konkursie nagrodzonych zostanie trzech Uczestników wyłonionych przez Jury organizatora.

2. Nagrodami w konkursie są darmowe zakupy na cały asortyment, w sklepie internetowym www.iamelia.pl, o wartości 100 zł. Każdy nagrodzony Uczestnik dostanie od organizatora unikalny, jednorazowy kod rabatowy o wartość 100 zł. Zabrania się udostępniania kodu rabatowego osobom trzecim. Nagroda może zostać wykorzystana w sklepie internetowym www.iamelia.pl do dnia 30.03.2018 roku.

3. Nagroda w postaci zamówienia internetowego zostanie przesłana Zwycięzcom na koszt Organizatora.

4. Informacja o wygranym Konkursie oraz o warunkach odbioru Nagrody zostanie wysłana do zwycięzców za pośrednictwem Facebooka.

5. Zwycięzcy zobowiązani są do podania danych adresowych.

6. Zwycięzcy zostaną wybrani w terminie do 2 dni od daty zakończenia Konkursu i opublikowani pod postem do 14.02.2018 roku.

7. W razie niepotwierdzenia przez Uczestnika przyjęcia nagrody, lub nie zastosowania się do innych postanowień Regulaminu, Organizator ma prawo przyznać Nagrodę innemu Uczestnikowi Konkursu.

8. Organizator zastrzega sobie, że nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania

nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku Nagroda przepada.

9. Jeśli Zwycięzca nie skontaktuje się z Organizatorem w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o wygranej, lub też nie poda w tym terminie danych wymienionych w punkcie 8 niniejszego paragrafu, Organizator ma prawo przyznać Nagrodę innemu Uczestnikowi Konkursu.

 5 Dane Osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest Organizator.

2. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania, oraz do żądania ich usunięcia.

3. Przystępując do udziału w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu realizacji Konkursu.

 6 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie fanowskiej: iamelia-stylowa drogeria

https://www.facebook.com/iamelia-stylowa-drogeria-1790076447731920/

2. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia Uczestnika, w stosunku do którego powziął on uzasadnione podejrzenie, iż działa on albo w sposób sprzeczny z zasadami Konkursu opisanymi w niniejszym Regulaminie albo w sposób sprzeczny z prawem.

3. Z konkursu zostaną również wyeliminowani Uczestnicy, w stosunku, do których istnieje uzasadnione podejrzenie, iż posiada on profil fikcyjny.

4. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu.

5. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników dla celów organizacji Konkursu oraz wydania przyznanych Nagród, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 nr 133 poz. 883 z poźn. zm.). Uczestnicy, a w przypadku Uczestników małoletnich ich przedstawiciele ustawowi, podają dane dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i ich poprawiania lub usuwania z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych może uniemożliwić wydanie oraz realizację Nagród.

6. Reklamacje, co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie listem poleconym na adres korespondencyjny Organizatora, w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji. O terminie wniesienia reklamacji decyduje data nadania przesyłki - data stempla pocztowego.

7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy

Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis

Facebook, ani z nim związany.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Click Shop | Hosting home.pl